MV Supply - paslaugos, kurios užtikrina Matomą Vertę

UAB „MV SUPPLY“ KOKYBĖS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

 

UAB „MV SUPPLY“ VADOVYBĖ, gerindama įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdama užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, SAU IR VISAM UAB „MV SUPPLY“ KOLEKTYVUI KELIA ŠIUOS TIKSLUS:

 

• Veiklą vykdyti vadovaujantis verslo šaką (inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos; pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas) reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standartų ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimams;
• Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus ir pasiūlymus
• Užtikrinti profesionalų, ilgalaikį ir glaudų bendradarbiavimą tarp įmonės darbuotojų, klientų, partnerių ir tiekėjų bei nuolat gerinti ryšius
• Diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos teikimo kokybę
• Skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
• Garantuoti darbuotojams tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą
• Įgyvendinti darbuotojų susižeidimo arba susirgimo prevencines priemones, siekiant, kad rizikos valdymas būtų išankstinis, o ne pasekminis
• Skatinti darbuotojų įtraukimą į kokybės bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos gerinimo procesą bei remti darbuotojų iniciatyvą gerinant vadybos sistemą

 

UAB „MV SUPPLY“ VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei darbuotojų aprūpinimą ištekliais kokybės bei darbuotojų saugos ir sveikatos politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

 

Ši politika yra žinoma ir suprantama visiems įmonės darbuotojams, prieinama suinteresuotoms šalims, nuolat atnaujinama, peržiūrima ir vertinama, kad išliktų tinkama.